CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
MIECHÓW


O projekcie

Tytuł Projektu:
 
Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie.
Nazwa Programu Operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


 
Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
Priorytetowa 10 - Wiedza i kompetencje
Numer i nazwa działania:
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR
Beneficjent: Powiat Miechowski
Realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie i Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie
Termin realizacji projektu: 2017 - 2020
Całkowity koszt projekt:2 827 575,16 zł.
Kwota dofinansowania:2 544 817,63 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 maja 2017 r.
Branża wiodąca:
  Administracyjno - usługowa (w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, technik logistyk) w ZS Nr 1
Branża uzupełniająca:
 • Mechaniczno - hutniczo - górnicza w ZS Nr 2 w Miechowie
Cel projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie. Grupą docelową w projekcie są: uczniowie niepełnoletni i uczniowie 18+ szkoły technicznej/zawodowej ponadgimnazjalnej z terenu powiatu miechowskiego oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych.
Formy wsparcia:
Dla uczniów:
 • Stypendia dla zdolnych,
 • Staże i praktyki u pracodawców,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Kursy i szkolenia w formach pozaszkolnych.
Dla nauczycieli:
 • Studia podyplomowe.
Ponadto zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do pracowni związanych z kierunkową branżą. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne.
Podstawowe rezultaty projektu:
 1. utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych,
 2. udział uczniów/uczennic w pozaszkolnych formach kształcenia - ok.600 osób
 3. uzyskane kwalifikacje/certyfikaty przez uczniów - ok. 250 osób
 4. odbyte staże i praktyki u pracodawców - ok.150 osób
 5. wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli - 11 osób
 6. doposażenie dwóch szkół kształcenia zawodowego