Wersja kontrastowa

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
MIECHÓW


O projekcie

Powiat Miechowski realizuje projekt: “Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”.
RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
Cel projektu: Uzyskanie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz doposażenie pracowni i adaptacja pomieszczeń.
Wartość projektu: 1.836.229,20 zł
W tym dofinansowanie: 1.530.191,00 zł
Data podpisania umowy: 13.12.2019 r.
Okres realizacji: 2020 - 2021
Projekt dotyczy rozwoju Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Miechowskim, utworzonego Uchwałą nr 90/289/17 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dn. 19.06.2017 r. na bazie dwóch szkół: Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnieniowych uczennic oraz uczniów branż: administracyjno-usługowej, mechanicznej, górniczo-hutniczej, turystyczno-gastronomicznej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki różnym formom wsparcia: kursy i szkolenia w formach pozaszkolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, stypendia dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe, staże i praktyki u pracodawców, kółka zainteresowań, doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, adaptację pomieszczeń oraz rozwój zawodowy nauczycieli (studia podyplomowe, kursy). Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic: staże, szkolenia, kursy oraz do nauczycieli: kursy, studia podyplomowe. Podstawowymi rezultatami projektu będą: rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych i udział uczniów/uczennic w pozaszkolnych formach kształcenia. Uzyskane przez uczniów/uczennice kwalifikacje/certyfikaty, odbyte u pracodawców staże i praktyki pozwolą na zasilenie rynku pracy przez wykwalifikowanych pracowników.

Koordynatorzy projektu


Zespół Szkół nr 1:
  • Marzena Walczak - koordynator ds. szkoleń i kursów, zajmuje się sprawami związanymi z realizacją kursów, szkoleń, zajęć wyrównawczych, stypendiów, kółek.
  • Justyna Kwinta - koordynator ds. staży zawodowych i współpracy z pracodawcami, zajmuje się sprawami związanymi z realizacją staży zawodowych oraz współpracą z pracodawcami.

Zespół Szkół nr 2:
  • Jarosław Szarek - koordynator ds. staży zawodowych.
  • Michał Krupa - koordynator ds. szkoleń i kursów, zajmuje się sprawami związanymi z realizacją kursów, szkoleń, zajęć wyrównawczych, stypendiów, kółek.